HET GEBRUIK VAN HOOFDLETTERS


WE SCHRIJVEN EEN HOOFDLETTER BIJ ...

Het eerste volledige woord van de zin en de aanhaling.
-Zij kan morgen niet komen.
-'t Is niets speciaals hoor!

Eigennamen en afleidingen ervan.
-namen van personen
b.v. Jan Peters, Michel D'Hooghe
-namen van instellingen, bedrijven, zaken, publicaties
b.v. de Europese Unie, Fortis, de Titanic, Humo
- functieaanduidingen van vorstelijke personen, staatshoofden
b.v. Zijne Majesteit de Koning, de Eerste Minister
-personen en zaken die als heilig beschouwd worden
b.v. Allah, het Koninkrijk Gods, Zijn wil geschiede
- aardrijkskundige namen, hun afleidingen en samenstellingen
b.v.West-Vlaanderen, Noordzee, Vaartstraat
-namen van talen en dialecten
b.v. Nederlands, Frans, Brabants, Zuid-Limburgs
-namen van feestdagen, tijdperken en historische gebeurtenissen
b.v. Pasen, de Middeleeuwen, de Guldensporenslag
-traditionele afkortingen en letterwoorden
b.v. Sabena, Unesco, VRT, N.V., Unicef

WE SCHRIJVEN GEEN HOOFDLETTER BIJ ...

-eigennamen die als soortnaam gebruikt worden
b.v. brailleschrift, een diesel, een ford, cognac, champagne
-namen van weekdagen, maanden, windstreken en seizoenen
b.v. zondag, mei, westen, lente
-een zin die begint met een getal in cijfers of een teken
b.v. "66 gewonden waren er bij dat ongeval!", "+22 graden was het al!"
-in de titulatuur van een adres
b.v. de heer en mevrouw P. Soete-Callens